NAUKA JAZDY DLA UCZNIÓW

1.Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla zawodu mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych w programie nauczania mają naukę jazdy na:
– kat „B”
– kat „T”
– obsługa i eksploatacja kombajnu zbożowego
2.Uczniowie Technikum dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa w programie nauczania mają naukę jazdy na:
– kat „B”
– kat „T”
– obsługa i eksploatacja kombajnu zbożowego

Zajęcia teoretyczne odbywają się w klasie pierwszej i drugiej w bardzo dobrze wyposażonej pracowni  przepisów ruchu drogowego spełniającej wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r.
Zajęcia praktyczne (jazdy) odbywają się:
na kat „T”- ciągnikiem rolniczym Zetor 5320 z przyczepą dwuosiową na placu manewrowym spełniającym wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r,
na kat „B” – dwoma samochodami osobowymi – Fiat Grande Punto,
obsługa i eksploatacja kombajnu zbożowego – kombajnem Z056 oraz BS 5110.

Uczniowie, którzy mają w programie nauczanie naukę jazdy na kat. B, T i mają ukończone 16 lat – kat.T, 17 lat – kat. B – muszą dostarczyć PKK!

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) to elektroniczny dokument, generowany w systemie przez wydział komunikacji starostwa powiatowego, zawierający dane i informacje identyfikujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami. Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.

PKK wydaje się w przypadku:

 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie,
 • rozszerzenia uprawnień,

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:

 • dowód tożsamości,
 • jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. T, B),
 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),

DSC03073DSC03070k3DSC_0043

Opłaty za egzamin

Kat. B

cały egzamin  egzamin teoretyczny  egzamin praktyczny 

 170,00 zł

 30,00 zł 

 140,00 zł 

Kat. T

cały egzamin   egzamin teoretyczny  egzamin praktyczny 

 200,00 zł

 30,00 zł

170,00 zł

Warunki i tryb przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego

Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana w formie testów jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej.
Pytania  w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii  B,  T  z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania wybierane są losowo w czasie rzeczywistym. Pytania stanowią realizację scenariusza przez zastosowanie odpowiedniej wizualizacji i opisu. Część teoretyczną egzaminu państwowego przeprowadza się dla nie więcej niż 20 osób egzaminowanych jednocześnie.

 1. Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:

a) 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:
·  10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
·  6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
·  4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

b) 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy, w tym:
·  6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
·  4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
·  2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

c) Każde pytanie zawiera:
·  jedną prawidłową odpowiedź;
·  przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:
·  punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
·  punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
·  punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

 1. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:

a) wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami „TAK” albo „NIE” jednej odpowiedzi – dotyczy pytań, o których mowa w ust.4 pkt. 1; na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, zapoznanie się z wizualizacją (filmem) 10 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;

b) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi – dotyczy pytań, o których mowa w ust.4 pkt. 2; na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.

 1. Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.
 2. Osoba egzaminowana może przystąpić do części teoretycznej egzaminu państwowego w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia wówczas czas egzaminu wydłuża się o 25 minut dla każdej następnej kategorii prawa jazdy.
 3. Przed rozpoczęciem części teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator potwierdza tożsamość osób egzaminowanych przystępujących do egzaminu oraz zgodność danych osobowych z danymi zawartymi w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.
 4. Po wykonaniu powyższych czynności, egzaminator:
  1) uruchamia komputerowe urządzenie egzaminacyjne;
  2) czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu
 5. Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego, jeżeli uzyska, co najmniej 68 punktów.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest:

– uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego.

Egzamin praktyczny polega na:
– wykonaniu określonych zadań na placu manewrowym zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami,
– wykonaniu w ruchu drogowym zadań określonych programem egzaminacyjnym, zgodnie z przepisami ruchu
drogowego i techniką kierowania pojazdem w czasie nie mniejszym niż :
– 40 minut dla kat. B, przy czym egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut,
jeżeli został wykonany program egzaminacyjny i wynik egzaminu jest pozytywny,
– 25 minut dla kat.  T,

Przed rozpoczęciem egzaminu praktycznego egzaminator:
1) potwierdza tożsamość osób przystępujących do egzaminu oraz zgodność danych osobowych z listą,
2) upewnia się czy zasady przeprowadzania egzaminu państwowego są zrozumiałe dla osoby egzaminowanej,
3) informuje osobę przystępującą do egzaminu, o wylosowanych przez komputer do sprawdzenia stanu
technicznego dwóch elementach wyposażenia pojazdu.

Podczas egzaminu praktycznego:
1) w pojeździe egzaminacyjnym, może przebywać:
   a) osoba zdająca egzamin,
   b) egzaminator przeprowadzający egzamin,
a ponadto:
– instruktor biorący udział w części praktycznej egzaminu,
– kandydaci na egzaminatorów wraz z wykładowcą,
– kandydaci na egzaminatorów odbywający praktyki egzaminatorskie w ramach szkolenia,
– osoby sprawujące, nadzór nad sprawdzeniem kwalifikacji w imieniu właściwego marszałka województwa,
– tłumacz przysięgły, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana,
– tłumacz języka migowego lub tłumacz systemu językowo-migowego, którego udział na egzaminie zapewnia
sobie osoba egzaminowana,
– dyrektor lub osoby przez niego upoważnione,
2) na placu manewrowym zadania powinny być wykonywane w kolejności określonej w rozporządzeniu,
3) egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania
określonego  zadania egzaminacyjnego: polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze
zasadami ruchu  lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa,
4) egzaminator informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadana egzaminacyjnego; w
przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu
egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu
państwowego,
7) egzaminator wypełnia arkusz przebiegu egzaminu praktycznego według wzoru określonego w załączniku nr 5
do rozporządzenia.

Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:
1) szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną wynik części praktycznej egzaminu państwowego, a
jeżeli wynik jest negatywny – podaje przyczyny jego uzyskania,
2) wpisuje na listę osób zakwalifikowanych na egzamin wynik części praktycznej egzaminu państwowego,
3) przekazuje osobie egzaminowanej wypełniony arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego.

Osoba egzaminowana uzyskuje:
1.
 Pozytywny wynik egzaminu, jeżeli poprawnie wykonała wszystkie zadania egzaminacyjne.
2. Negatywny wynik egzaminu praktycznego, jeżeli:
    a) dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,
    b) egzamin został przerwany przez egzaminatora prowadzącego egzamin lub na wniosek osoby egzaminowanej.

Egzaminator nie przeprowadza egzaminu i ustala jego negatywny wynik, jeżeli osoba zgłaszająca się na egzamin lub instruktor mający brać udział w egzaminie:
1. Znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
lub odmówiła poddania się odpowiedniemu badaniu.
2. Zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie
pozytywnego wyniku egzaminu.

Po egzaminie:
Po zdanym egzaminie państwowym Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w ciągu 3 dni od daty egzaminu przesyła komplet dokumentów do wydziału właściwego do spraw komunikacji w starostwie odpowiednim do stałego adresu zameldowania. Warunkiem koniecznym otrzymania prawa jazdy jest uiszczenie opłaty za wydanie prawa jazdy na konto właściwego starostwa lub urzędu miejskiego. W sprawie formalności związanych z wydaniem prawa jazdy i terminem jego odbioru należy kontaktować się z właściwym wydziałem komunikacji starostwa lub urzędu miejskiego.

Opracował

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Piotr Chylak

ADRES

Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Macieja Rataja
Rusocin, ul. M. Rataja 12
83-031 Łęgowo

 

KONTAKT

58 301-00-78
58 301-00-61
email: sekretariat@zsrckp.edu.pl