Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W RUSOCINIE

W ROKU SZKOLNYM 2019//2020

Regulamin opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.
oraz Zarządzenia nr 4/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019r.
I. Terminy rekrutacji i składania dokumentów do wszystkich typów szkół.
NA PODBUDOWIE OŚMIOKLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
1. od 13 maja do 18 czerwca 2019r. do godz. 15.00 – składanie kwestionariuszy o
przyjęcie do następujących szkół młodzieżowych:
Technikum (5-letnie):
 Technik Mechatronik,
 Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki
 Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych,
 Technik Hotelarstwa,
Szkoła Branżowa I Stopnia (3-letnia):
 Mechanik-Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych,
 Mechanik Pojazdów Samochodowych,
 Kucharz,
Szkoła Branżowa I Stopnia – Specjalna (3-letnia):
 Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej,
 Pracownik Pomocniczy Gastronomii,
 Pracownik Pomocniczy Ślusarza,

2. 11 czerwca 2019r – możliwość dokonania zmiany szkoły
3. od 21 czerwca 2019r. od godz. 12.00 do 25 czerwca 2019r. do godz. 15.00 –
dostarczenie przez absolwentów szkoły podstawowej do poszczególnych typów szkół
świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu
ośmioklasisty (KOPIE – poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora
szkoły).
4. 5 lipca 2019r. do godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do poszczególnych typów szkół.
5. od 06 lipca 2019r. od godz. 12.00 do 10 lipca 2019r. do godz. 14.00 – kandydaci
umieszczeni na listach składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w
szkole poprzez dostarczenie:
– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty,
– odpisu aktu urodzenia,
– 3 podpisanych zdjęć,
– karty zdrowia ucznia,
-zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

– SZKOŁY SPECJALNE – opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz
skierowanie Starosty Powiatu Gdańskiego.
6. do 08 lipca 2019r. do godz. 15.00 – wydanie przez szkołę skierowania na badania
lekarskie kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych w przypadku złożenia
przez niego oświadczenia
o wyborze szkoły.
7. 12 lipca 2019r. godz. 12.00 – podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na podstawie złożonych oryginałów
dokumentów.
8. od 12 lipca 2019r do 8 sierpnia 2019r.- postępowanie odwoławcze w postępowaniu
rekrutacyjnym
Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne:
1. od 12 lipca 2019r. do 14 sierpnia 2019r. do godz. 12.00 – składanie przez
kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w szkołach,
które dysponują wolnymi miejscami.
2. 16 sierpnia 2019r. do godz. 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
3. do 21 sierpnia 2019r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie
kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych w przypadku złożenia przez
niego oświadczenia o wyborze tej szkoły.
4. do 28 sierpnia 2019r. do godz. 14.00 – złożenie oryginałów świadectw ukończenia
szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty.
5. 29 sierpnia 2019r. od godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
6. od 29 sierpnia 2019r do 25 września 2019r.- postępowanie odwoławcze w
postępowaniu rekrutacyjnym.
II. Wymagane dokumenty.
1. Podanie o przyjęcie do wybranej szkoły na udostępnionych formularzu.
2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty.
4. Odpis aktu urodzenia.
5. 3 podpisane zdjęcia.
6. Karta zdrowia ucznia.
7.Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu.
8. W przypadku Branżowej Szkoły I Stopnia – Specjalnej opinia z Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej oraz skierowanie Starosty Powiatu Gdańskiego
III. Sposób przeliczania na punkty ocen ze świadectwa oraz wyniku egzaminu i
innych osiągnięć kandydatów.

1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ośmioklasisty, wynik
przedstawiony
w procentach z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki,
przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie
podstawowym – mnoży się przez 0,2.
2. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego oraz każdego z trzech
wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
celujący – 18 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
dobry – 14 punktów
dostateczny – 8 punktów
dopuszczający – 2 punkty

Szkoła, do której kandydat ubiega się o

przyjęcie Wybrane przedmioty dodatkowe
Technikum: Technik mechatronik j. polski, matematyka, fizyka, j.

obcy
Technikum: Technik mechanizacji rolnictwa i
agrotroniki

j. polski, matematyka, informatyka,
j. obcy

Technikum: Technik żywienia i usług
gastronomicznych

j. polski, matematyka, biologia, j.
obcy

Technikum: Technik hotelarstwa j. polski, matematyka, geografia, j.

obcy

Szkoła Branżowa I stopnia: Kucharz j. polski, matematyka, zaj. tech., j.

obcy

Szkoła Branżowa I stopnia: Mechanik –
operator pojazdów i maszyn rolniczych

j. polski, matematyka, zaj. tech., j.
obcy

Szkoła Branżowa I stopnia: Mechanik
pojazdów samochodowych

j. polski, matematyka, zaj. tech., j.
obcy

3. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej:
a) za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,
b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie
zawartych porozumień:
– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7
punktów,
– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5
punktów;
c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
międzynarodowym
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim,
– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
– tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10
punktów,
– dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– przyznaje się
7 punktów,
– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– przyznaje się
5 punktów,
– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5
punktów,
– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3
punkty;
e) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,
– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje
się 10 punktów,
– dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 7 punktów,
– dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 5 punktów,
– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
– tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
f) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt
b–e, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: – międzynarodowym – przyznaje
się 4 punkty,
– krajowym – przyznaje się 3 punkty,
– wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
– powiatowym – przyznaje się 1 punkt;
g) w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich
samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z
tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych
zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania
za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów;
h) w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie
aktywności społecznej,
w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
przyznaje się 3 punkty;
4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
ośmioklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii,
wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego
nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy
czym za uzyskanie z:
a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
– celującym – przyznaje się po 20 punktów,
– bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
– dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
– dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
– dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
b) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
– celującym – przyznaje się po 20 punktów,
– bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
– dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
– dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
– dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych
dzieli się przez 2;
c) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
– celującym – przyznaje się po 20 punktów,
– bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
– dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
– dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
– dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych
dzieli się przez 4;
d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
– celującym – przyznaje się 20 punktów,
– bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
– dobrym – przyznaje się 13 punktów,
– dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
– dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
IV. Nieodebrane dokumenty osób nie będących uczniami szkoły przechowuje się
do 30 czerwca 2020r. Po tym terminie szkoła dokonuje zniszczenia
nieodebranych dokumentów.

ADRES

Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Macieja Rataja
Rusocin, ul. M. Rataja 12
83-031 Łęgowo

 

KONTAKT

58 301-00-78
58 301-00-61
email: sekretariat@zsrckp.edu.pl