ZSRCKP TO SZANSA NA DOBRY ZAWÓD

Nasi absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie.

SEKCJE SPORTOWE

W szkole działa sekcja siatkówki dziewcząt i chłopców, piłki koszykowej, tenisa stołowego, piłki nożnej, szachowa i strzelecka.

NIEZALEŻNOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ

Uczniowie mają możliwość pracy weekendowej zarabiając pierwsze pieniądze usamodzielniają się.

INTERNAT

Szkoła oferuje zakwaterowanie w internacie dla uczniów pozamiejscowych lub z trudną sytuacją mieszkaniową.

NAUKA Z PASJĄ

Uczniowie w ramach warsztatów przeprowadzili renowację zabytkowego ciągnika.

DOBRZE WYPOSAŻONE WARSZTATY

Warsztaty gwarantują uczniom praktyki na nowoczesnym sprzęcie.

KURSY

Szkoła przeprowadza kursy prowadzenia produkcji rolniczej oraz na kombajn, wózek widłowy.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Uczniowie odbywają praktyki w dużych znanych firmach województwa pomorskiego.

WYJAZDY NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE

Uczniowie w ramach projektu POWER VET odbywają praktyki w Niemczech.

 

Oferty pracy

OFERTY PRACY

Zespół Szkół Rolniczych

Centrum Kształcenia Praktycznego

im.Macieja Rataja

Rusocin, ul.M.Rataja 12 tel/fax (58) 682-29-16, 683-49-59

83-031 Łęgowo e-mail: zsrckp@op.pl

_____________________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE o NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO

KIEROWNIKA ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZEGO

w ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

 1. MACIEJA RATAJA w RUSOCINIE

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr poz. 1458 z późn. zm.)

Dyrektor

Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY

w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego

 1. Macieja Rataja

Rusocin, ul. Macieja Rataja 12

83 – 031 Łęgowo

 1. Zatrudnienie: od dnia 09 października 2018r.;

 1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę

 1. Wymiar zatrudnienia: pełny etat (40 godzin tygodniowo);

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym – zgodnie z art. 6 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dn. 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458
  z 2008r. z późn. zm.)

Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw,
   którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy
   na ww. stanowisku – wykształcenie co najmniej średnie – 6 lat stażu;
   studia wyższe – 2 lata stażu;
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie
   z pełni praw publicznych;
  • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku kierownika administracyjno – gospodarczego;
  • znajomość przepisów w ramach: zamówień publicznych, ochronie środowiska, prawa budowlanego, zagadnień finansów publicznych.

 1. Wymagania dodatkowe:
  • biegła znajomość komputera (pakiet Microsoft Orfice, przeglądarek internetowych
   i poczty elektronicznej);
  • umiejętność pracy w zespole, rzetelność, odpowiedzialność, punktualność, wysoka kultura osobista, obowiązkowość, sumienność, uczciwość, zdolności organizacyjne, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji;
  • umiejętność obsługi elektronicznych urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka itp.);
  • dyspozycyjność;
  • zdecydowanie i samodzielność w działaniu;

 1. Zakres obowiązków:

 • Kierownikowi administracyjno – gospodarczemu podlegają: obsługa, kuchnia, pralnia, transport, zaopatrzenie;
 • Opracowywanie planów w zakresie inwestycji, remontów i konserwacji;
 • Prowadzenie kontroli wewnętrznej w jednostce w ramach wykonywanych obowiązków;
 • Utrzymanie otoczenia obiektów ZSR CKP oraz ich pomieszczeń w należytej czystości
  i porządku;
 • Dbałości o sprawne funkcjonowanie urządzeń technicznych, transportowych poprzez nadzór nad prawidłową eksploatacją tych urządzeń;
 • Prowadzenie książek obiektów ZSR CKP;
 • Zabezpieczenie inwentarza ZSR CKP przed kradzieżą, zniszczeniem lub pożarem;
 • Prowadzenie i kontrolowanie drobnych prac remontowych, napraw i konserwacji budynków, maszyn, i urządzeń;
 • Racjonalne wykorzystywanie środków rzeczowych i finansowych;
 • Nadzór nad wykonywanymi robotami i merytoryczne rozliczanie rachunków za wykonaną pracę przez firmy zewnętrzne;
 • Przestrzeganie terminów przeglądów technicznych, ubezpieczeń OC pojazdów szkolnych
  i urządzeń oraz właściwe dokumentowanie eksploatacji zgodnie z przepisami i normami BHP;
 • Udział w komisjach odbioru robót częściowych, ostatecznych i pogwarancyjnych
  oraz prowadzenie w tym zakresie właściwej dokumentacji,
 • Nadzór nad obsługą urządzeń grzewczych oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym zapewniającym długotrwałą ich eksploatację,
 • Zapewnianie sprawności urządzeń ZSR CKP oraz bezpiecznego stanu budynków poprzez niezwłoczne usuwanie awarii,
 • Nadzór i organizowanie pracy osób zatrudnionych na stanowiskach obsługi,
 • Nadzór nad zapewnieniem prawidłowej eksploatacji gospodarki paliwowo – energetycznej / urządzeń energetycznych, instalacji gazowej, urządzeń chłodniczych, instalacji elektrycznej, sieci wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, urządzeń łączności alarmowej
  i sygnalizacyjnej, sprzęt techniczno – gospodarczy i urządzenia kuchni, pralni, transportu wewnętrznego,
 • Przestrzeganie i nadzór na zaopatrzeniem pracowników w odzież ochronną,
 • Przygotowywanie sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań;
 • Przygotowywanie umów z kontrahentami oraz wystawianie faktur;
 • Inne prace zlecone przez Dyrektora Szkoły.

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  • Praca wykonywana będzie w Internacie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja, z siedzibą w Rusocinie przy ul. Macieja Rataja 12;
  • Praca o charakterze biurowym, wymagająca częstego kontaktu z interesantami
   oraz z różnego rodzaju instytucjami;
  • Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała;
  • Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax;
  • Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

 1. Wymagane dokumenty:
  • List motywacyjny;
  • CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
  • Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie;
  • Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność
   z oryginałem);
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
  • Kserokopie dokumentów poświadczające znajomości języka polskiego –
   dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw,
   którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
  • Inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych
   i dodatkowych (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
  • Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  • Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający
   na zatrudnienie na stanowisku intendenta;
  • Oświadczenie kandydata stwierdzającego, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją
„Nabór na wolne stanowisko – kierownik administracyjno – gospodarczy”, w terminie
do dnia 14 września 2018r. do godziny 1400, w pokoju KADR lub w sekretariacie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja w Rusocinie.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do KADR Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja w Rusocinie w terminie
do dnia 14 września 2018r. do godziny 1400.

Aplikacje, które wpłyną do KADR Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Macieja Rataja w Rusocinie po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Dokumenty osób, które się nie zakwalifikują zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 58 682 29 16

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) oraz kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzurą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

ZSR CKP w Rusocinie poszukuje doświadczonego pracownika na stanowisko konserwatora remontów bieżących oraz napraw sprzętów w obiektach szkolnych z okolic Pruszcza Gdańskiego.
Kontakt z kierownikiem administracyjno – gospodarczym: 58 682 29 16 w. 18

 

1)
ogloszenie

2) Oferta pracy dla uczniów IV KLASY w zawodzie TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH oraz KLASY III ZSZ w zawodzie KUCHARZ, a także ABSOLWENTÓW SZKOŁY:
Hotel RADISSON BLU w Gdańsku zatrudni osobę na stanowisku:
• Pomocy kuchennej
• Kucharza śniadaniowego
• Kucharza
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:
Szef kuchni: Krzysztof Kowalczyk
e-mail: Krzysztof.kowalczyk@radissonblu.com
telefon: 666-050-184
www.radissonblu.com


3) KOLOROWY PIEPRZ Bistro Box
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Domeyki 7
telefon: +48 533 805 810
Zatrudni 2 OSOBY DO PRACY W KUCHNI
Warunki: umowa zlecenie 2 miesiące – potem umowa o pracę.
Wynagrodzenie zależne od zaangażowania.
Więcej na:
www.kolorowypieprz.pl
lub
https://www.facebook.com/kolorowypieprz/

/dodano 20.03.2017/


4) Villa ODYN
Oferta pracy sezonowej w pensjonacie –  Jastrzębia Góra  –  01.07. – 31.08.2017 r.
Poszukujemy dwóch osób :
– odpowiedzialnych,
– sumiennych,
– obowiązkowych,
– dobrze zorganizowanych,
– lubiących pracę z ludźmi,
– preferowany wiek 17-25 lat;
Odpowiedzialnych za :
– przygotowywanie śniadań dla Gości obiektu (po przeszkoleniu,  według ustalonego  jadłospisu, w formie bufetu śniadaniowego, dla max. 40 osób )
– sprzątanie pokoi i łazienek ( m.in. wymiana pościeli, odkurzanie wykładzin, usuwanie kurzu ), obiekt dysponuje 11 pokojami, podczas sezonu Goście preferują pobyty średnie i dłuższe min. 4-5 dni, wskutek czego zdarzają się dni wzmożonej pracy ( gdy wymeldowań jest więcej ), jak również dni, gdy brak jest wymeldowań Gości;
Oferujemy :
– umowę zlecenie,
– atrakcyjne wynagrodzenie,
– zakwaterowanie na miejscu,
– w razie potrzeby referencje;
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie cv ze zdjęciem  na adres villaodyn@gmail.com
Termin składania zgłoszeń upływa 14 kwietnia br.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

/dodano 3.04.2017/


Hotel Rezydent to stylowy hotel typu boutique, zlokalizowany w sercu Sopotu zarządzany przez międzynarodową grupę Carlson Rezidor Hotel Group, jedną z największych i najbardziej dynamicznych grup hotelowych w Europie i na świecie z 1350 hotelami w 105 krajach świata. Nasze portfolio obejmuje takie światowe marki hotelarskie jak: Quorvus Collection, Radisson Blu®, Radisson®, Radisson Red, Park Plaza®, Park Inn ® by Radisson i Country Inns & Suites By Carlson.Obecnie zatrudniamy ok. 88.000 osób na całym świecie
Kelner/ Kelnerka
Poszukujemy osób:
– uśmiechniętych
– gotowych do pracy zmianowej
– posiadających doświadczenie na podobnym stanowisku lub osób z wykształceniem hotelarsko-gastronomicznym
– dobrze zorganizowanych i dokładnych
– energicznych
– pozytywnie nastawionych do życia i do ludzi
– znających język angielski
– otwartych na nowe wyzwania i doświadczenia
Zadania:
– bieżąca obsługa gości w hotelu (restauracja, bankiety)
Oferujemy:
– umowę o pracę na cały bądź część etetu
– pracę w hotelu zarządzanym przez Carlson Rezidor Hotel Group, międzynarodową organizację o wysokiej kulturze pracy
– elastyczne godziny pracy
– motywujące systemy szkoleń
– pracę w młodym i zgranym zespole
– możliwość rozwoju zawodowego w jednej z najbardziej rozwijających się sieci hotelowych na świecie
Osoby zainteresowane ofertą pracy proszone są o przesłanie CV na adres e-mail: krybacki@hotelrezydent.com.pl umieszczając w temacie wiadomości nazwę stanowiska lub na adres Hotel Rezydent Plac Konstytucji III Maja 381-704 Sopot
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, przez spółkę GRUPA REZYDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. (DAWNIEJ REZYDENT S.A.), dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133, poz. 833)”Dziękujemy bardzo za zainteresowanie naszą ofertą pracy.

/dodano 14.05.2017/

Konkurs z języka niemieckiego

Was weiβt du über die deutschsprachigen Länder?

Termin:   28.02.2017r

 

Serdecznie zapraszam chętnych uczniów z klas pierwszych i drugich TH, TŻ, TMR, TM   do udziału w wewnątrzszkolnym konkursie z wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego!!!

 

Niemcy, Austria, Lichtenstein,

Luxemburg i Szwajcaria!!!

 

CEL KONKURSU:

– rozwijanie zainteresowania językiem niemieckim

– wiedza o krajach niemieckojęzycznych

– zdobywanie wiedzy o kulturze, historii i obyczajach

– nabywanie uczciwej rywalizacji

 

Osoby zainteresowane proszę o kontakt: Renata Michaluk

Zgłoszenia do dnia: 16.02.2017r.

Konkurs “Chemiczna KOGA”

14990988_171120240018382_7687442957644483785_o

Informacja o konkursie

Regulamin konkursu z załącznikami

Szukamy domu dla piesków

PILNIE poszukiwany dom dla dwóch małych piesków. Są to kundelki. Kiedy podrosną nadal będą niewielkie. Jeśli ich nie adoptujemy zginą marną śmiercią. Zainteresowanych proszę o kontakt z Panią Alicją Kwiatkowską lub z Klaudią Zeler z klasy IV TŻ. Można również pisać w tej sprawie za pośrednictwem facebooka szkolnego.