ZSRCKP TO SZANSA NA DOBRY ZAWÓD

Nasi absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie.

SEKCJE SPORTOWE

W szkole działa sekcja siatkówki dziewcząt i chłopców, piłki koszykowej, tenisa stołowego, piłki nożnej, szachowa i strzelecka.

NIEZALEŻNOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ

Uczniowie mają możliwość pracy weekendowej zarabiając pierwsze pieniądze usamodzielniają się.

INTERNAT

Szkoła oferuje zakwaterowanie w internacie dla uczniów pozamiejscowych lub z trudną sytuacją mieszkaniową.

NAUKA Z PASJĄ

Uczniowie w ramach warsztatów przeprowadzili renowację zabytkowego ciągnika.

DOBRZE WYPOSAŻONE WARSZTATY

Warsztaty gwarantują uczniom praktyki na nowoczesnym sprzęcie.

KURSY

Szkoła przeprowadza kursy prowadzenia produkcji rolniczej oraz na kombajn, wózek widłowy.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Uczniowie odbywają praktyki w dużych znanych firmach województwa pomorskiego.

WYJAZDY NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE

Uczniowie w ramach projektu POWER VET odbywają praktyki w Niemczech.

 

Rekrutacja Szkoła Branżowa Specjalna – 3 letnia

W 3-letnich zasadniczych szkołach zawodowych specjalnych:

  • ślusarz
  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
  • kucharz

Rekrutacja odbywa się dwuetapowo. W pierwszym etapie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Można go pobrać tutaj. Można również wysłać go elektronicznie.

UWAGA!

W drugim etapie rekrutacji  należy dostarczyć oryginały  następujących dokumentów:

1. Skierowanie z właściwego organu prowadzącego szkołę

2. Orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

4. Świadectwo ukończenia gimnazjum

5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki

6. Odpis aktu urodzenia

7. Trzy podpisane zdjęcia

8. Karta zdrowia

9. Karta informacyjna

Formularz rekrutacyjny do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej

Wybierz rodzaj szkoły

 PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ ŚLUSARZ KUCHARZ

Imię

Drugie imię

Nazwisko

Pesel

Data urodzenia w formacie YYYY-MM-DD (wymagane)

Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania

Miejscowość

Ulica

numer domu

numer lokalu

Kod pocztowy

Poczta

Gmina

Powiat

telefon1

telefon2

Email

Ukończone gimnazjum

Ukończone gimnazjum nr

w miejscowości

Rok ukończenia gimnazjum

Rodzice/opiekunowie prawni

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego

Miejsce zamieszkania ojca/opiekuna prawnego

Miejsce pracy ojca/opiekuna prawnego

Telefon ojca/opiekuna prawnego

Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej

Miejsce zamieszkania matki/opiekunki prawnej

Miejsce pracy matki/opiekunki prawnej

Telefon matki/opiekunki prawnej Oświadczam, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do szkoły zobowiązuję się dopilnować przestrzegania przez nie Statutu Szkoły.

Wiadomości dodatkowe