ZSRCKP TO SZANSA NA DOBRY ZAWÓD

Nasi absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie.

SEKCJE SPORTOWE

W szkole działa sekcja siatkówki dziewcząt i chłopców, piłki koszykowej, tenisa stołowego, piłki nożnej, szachowa i strzelecka.

NIEZALEŻNOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ

Uczniowie mają możliwość pracy weekendowej zarabiając pierwsze pieniądze usamodzielniają się.

INTERNAT

Szkoła oferuje zakwaterowanie w internacie dla uczniów pozamiejscowych lub z trudną sytuacją mieszkaniową.

NAUKA Z PASJĄ

Uczniowie w ramach warsztatów przeprowadzili renowację zabytkowego ciągnika.

DOBRZE WYPOSAŻONE WARSZTATY

Warsztaty gwarantują uczniom praktyki na nowoczesnym sprzęcie.

KURSY

Szkoła przeprowadza kursy prowadzenia produkcji rolniczej oraz na kombajn, wózek widłowy.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Uczniowie odbywają praktyki w dużych znanych firmach województwa pomorskiego.

WYJAZDY NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE

Uczniowie w ramach projektu POWER VET odbywają praktyki w Niemczech.

 

Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W RUSOCINIE

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Regulamin opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.

oraz Zarządzenia nr 26/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 kwietnia 2017r.

 

 1. Terminy rekrutacji i składania dokumentów do wszystkich typów szkół.

 

 1. od 15 maja do 20 czerwca 2018r. do godz. 15.00 – składanie kwestionariuszy o przyjęcie
  do następujących szkół młodzieżowych:

Technikum (4-letnie):

 • Technik Mechatronik,
 • Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki ,
 • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych,
 • Technik Hotelarstwa,
 • Technik Obsługi Turystycznej,
 • Technik Turystyki Wiejskiej.

Szkoła Branżowa I Stopnia (3-letnia):

 • Mechanik-Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych,
 • Mechanik Pojazdów Samochodowych,
 • Piekarz,
 • Cukiernik,
 • Kucharz,

Szkoła Branżowa I Stopnia – Specjalna (3-letnia):

 • Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej,
 • Kucharz,
 • Ślusarz.

 

 1. od 22 czerwca 2018r. od godz. 11.00 do 26 czerwca 2017r. do godz. 15.00 – dostarczenie przez absolwentów gimnazjów do poszczególnych typów szkół świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego (KOPIE – poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum).
 2. 6 lipca 2018r. do godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych do poszczególnych typów szkół.
 3. od 6 lipca 2018r. od godz. 12.00 do 11 lipca 2018r. do godz. 15.00 – kandydaci umieszczeni
  na listach składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

– oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,

– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

– odpisu aktu urodzenia,

– 3 podpisanych zdjęć,

– karty zdrowia ucznia,

– zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

SZKOŁY SPECJALNE – opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz skierowanie Starosty Powiatu Gdańskiego.

 1. do 9 lipca 2018r. do godz. 15.00 – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych w przypadku złożenia przez niego oświadczenia
  o wyborze szkoły.
 2. do 12 lipca 2018r. do godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na postawie złożonych oryginałów dokumentów.

 

Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne:

 

 1. od 13 lipca 2018r. od godz. 9.00 do 10 sierpnia 2018r. do godz. 15.00 – składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami.
 2. 27 sierpnia 2018r. do godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkół
  w postępowaniu uzupełniającym.
 3. 27 sierpnia 2018r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych w przypadku złożenia przez niego oświadczenia o wyborze tej szkoły.
 4. od 27 sierpnia 2018r. od godz. 12.00 do 30 sierpnia 2018r. do godz. 15.00 – kandydaci umieszczeni na listach składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole.
  Dostarczenie brakujących dokumentów.
 5. do 31 sierpnia 2018r. do godz. 12.00 – ogłoszenie listy przyjętych.

 

 1. Wymagane dokumenty.

 

 1. Podanie o przyjęcie do wybranej szkoły na udostępnionych formularzu.
 2. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 4. Odpis aktu urodzenia.
 5. 3 podpisane zdjęcia.
 6. Karta zdrowia ucznia.
 7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki

zawodu.

 1. W przypadku Branżowej Szkoły I Stopnia – Specjalnej opinia z Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej oraz skierowanie Starosty Powiatu Gdańskiego.

 

III. Sposób przeliczania na punkty ocen ze świadectwa oraz wyniku egzaminu i innych osiągnięć kandydatów.

 

 1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony
  w procentach z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – mnoży się przez 0,2.

 

 1. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego oraz każdego z trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

 

celujący                –   18 punktów

bardzo dobry      –   17 punktów

dobry                   –   14 punktów

dostateczny          –   8 punktów

dopuszczający     –   2 punkty

 

 

Szkoła, do której kandydat ubiega się o przyjęcie Wybrane przedmioty dodatkowe
Technikum: Technik mechatronik j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy
Technikum: Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki j. polski, matematyka, informatyka, j. obcy
Technikum: Technik żywienia i usług gastronomicznych j. polski, matematyka, biologia, j. obcy
Technikum: Technik hotelarstwa j. polski, matematyka, geografia, j. obcy
Technikum: Technik obsługi turystycznej j. polski, matematyka, geografia, j. obcy
Technikum: Technik turystyki wiejskiej j. polski, matematyka, geografia, j. obcy
Szkoła Branżowa I stopnia: Kucharz j. polski, matematyka, zaj. tech., j. obcy
Szkoła Branżowa I stopnia: Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych j. polski, matematyka, zaj. tech., j. obcy
Szkoła Branżowa I stopnia: Mechanik pojazdów samochodowych j. polski, matematyka, zaj. tech., j. obcy
Szkoła Branżowa I stopnia: Piekarz j. polski, matematyka, zaj. tech., j. obcy
Szkoła Branżowa I stopnia: Cukiernik j. polski, matematyka, zaj. tech., j. obcy
Szkoła Branżowa I stopnia: Szkutnik j. polski, matematyka, zaj. tech., j. obcy

 

 

 1. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:
 2. a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,

 

 1. b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 

 1. c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
  lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim,

– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

– tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

 

 1. d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
7 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
5 punktów,

– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 

 1. e) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

– tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 

 1. f) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt b–e, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: – międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

– krajowym – przyznaje się 3 punkty,

– wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

– powiatowym – przyznaje się 1 punkt;

 

 1. g) w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania
  za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów;

 

 1. h) w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,
  w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty;

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

 

 1. a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

– celującym – przyznaje się po 20 punktów,

– bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

– dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

– dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

– dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

 

 1. b) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

– celującym – przyznaje się po 20 punktów,

– bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

– dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

– dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

– dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 

 1. c) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

– celującym – przyznaje się po 20 punktów,

– bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

– dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

– dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

– dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 

 1. d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

– celującym – przyznaje się 20 punktów,

– bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

– dobrym – przyznaje się 13 punktów,

– dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,

– dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.