ZSRCKP TO SZANSA NA DOBRY ZAWÓD

Nasi absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie.

SEKCJE SPORTOWE

W szkole działa sekcja siatkówki dziewcząt i chłopców, piłki koszykowej, tenisa stołowego, piłki nożnej, szachowa i strzelecka.

NIEZALEŻNOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ

Uczniowie mają możliwość pracy weekendowej zarabiając pierwsze pieniądze usamodzielniają się.

INTERNAT

Szkoła oferuje zakwaterowanie w internacie dla uczniów pozamiejscowych lub z trudną sytuacją mieszkaniową.

NAUKA Z PASJĄ

Uczniowie w ramach warsztatów przeprowadzili renowację zabytkowego ciągnika.

DOBRZE WYPOSAŻONE WARSZTATY

Warsztaty gwarantują uczniom praktyki na nowoczesnym sprzęcie.

KURSY

Szkoła przeprowadza kursy prowadzenia produkcji rolniczej oraz na kombajn, wózek widłowy.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Uczniowie odbywają praktyki w dużych znanych firmach województwa pomorskiego.

WYJAZDY NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE

Uczniowie w ramach projektu POWER VET odbywają praktyki w Niemczech.

 

STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE ROLNICTWA

STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE ROLNICTWA
DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW NIEROLNICZYCH

realizowane w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie przez
Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży
Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa na unikalny kierunek studiów podyplomowych w zakresie rolnictwa dla osób, które ukończyły studia na kierunkach nierolniczych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie). Świadectwo ukończenia naszych studiów podyplomowych jest dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (z późń. zm). Studia podyplomowe są prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą oraz Ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.) .
Cel studiów:
Absolwent ww. unikalnych studiów podyplomowych posiada wiedzę i podstawowe umiejętności w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej związanej z gospodarowaniem na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych, technik i nowoczesnych technologii stosowanych w rolnictwie. Studia przygotowują do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w oparciu o najnowocześniejsze trendy technologiczne i jakościowe. Świadectwo ukończenia naszych studiów podyplomowych jest dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych.

UWAGA!!! Absolwent studiów podyplomowych posiada również kwalifikacje niezbędne przy aplikowaniu o pomoc finansową z programów Unii Europejskiej.
Kto może uczestniczyć w studiach?
Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) na kierunkach nierolniczych.
Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w siedzibie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie (ul. Rataja 12, 83-031 Rusocin).
Program studiów:

Chemia rolna z elementami gleboznawstwa – 30h, Technologie uprawy roli i roślin – 30h, Podstawy fizjologii i żywienie zwierząt – 30h, Łąkarstwo –15h, Zasady chowu zwierząt gospodarskich – 30h, Organizacja gospodarstw rolnych – 15h, Rynki rolne i pozyskiwanie funduszy z UE– 20h, Technika rolnicza – 15h, Rachunkowość rolnicza – 15h, Ochrona roślin – 10h, Informatyka w agrobiznesie – 15h, Agroturystyka – 10h, Postęp biologiczny w rolnictwie – 15h

Czas trwania: 2 semestry (13 zjazdów w ciągu dwóch semestrów; sobota – niedziela; dwa zjazdy w miesiącu).

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 250 (w ramach zajęć praktycznych zaplanowane są ćwiczenia terenowe w wybranym gospodarstwie rolnym jaki agroturystycznym).

Opłaty: 3100zł (wpisowe i opłata rekrutacyjna – 600 zł + 2500zł jednorazowo – lub w rozbiciu na 10 rat po 250 zł). Przy wpłacie jednorazowej zniżka 10%, od kwoty głównej tj.:250,- zł.

Wymagane dokumenty
• odpis dyplomu ukończenia studiów;
• kwestionariusz osobowy i oświadczenie – wzór na stronie www Uczelni:

Kwestionariusz:
https://wsa.edu.pl/download/studia_podyplomowe_i_kursy/kwestionariusze/Kwestionariusz%20osobowy.pdf

Oświadczenie:
https://wsa.edu.pl/download/studia_podyplomowe_i_kursy/kwestionariusze/O%C5%9Bwiadczenie%20-%20wersja%20PDF.pdf