regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W RUSOCINIE

W ROKU SZKOLNYM 2020//2021

 

 

Technikum (5-letnie):

 • Technik mechatronik
 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 

Szkoła Branżowa I Stopnia (3-letnia):

 • Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Mechatronik
 • Elektryk
 • Kucharz
 • Pracownik obsługi hotelowej

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY
 • Kwestionariusz osobowy
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty
 • Odpis aktu urodzenia
 • 2 podpisane zdjęcia
 • Karta zdrowia ucznia
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia

praktycznej nauki zawodu

 1. TERMINY REKRUTACJI

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych.

 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – składanie kwestionariusza i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. –uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
 • 12 sierpnia 2020 r -ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (na stronie internetowej szkoły).

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej.

Od 13 do 18 sierpnia 2020r. kandydaci umieszczeni na listach składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty,
 • odpisu aktu urodzenia,
 • 2 podpisanych zdjęć,
 • karty zdrowia ucznia,
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r. Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. )
 • 19 sierpnia 2020 r.- ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
 • Od 10 sierpnia 2020r. szkoła wydaje skierowania na badania.
 • SPOSÓB PRZELICZANIA PUNKTÓW
 1. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty przedstawione w procentach z :
 • język polski – mnoży się przez 0,35
 • matematyka – mnoży się przez 0,35
 • język obcy – mnoży się przez 0,30.
 1. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego oraz każdego z trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
 • celujący –   18 punktów
 • bardzo dobry –   17 punktów
 • dobry –   14 punktów
 • dostateczny –   8 punktów
 • dopuszczający –   2 punkty

 

TECHNIKUM Wybrane przedmioty dodatkowe
Technik mechatronik j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy
Technik mechanizacji rolnictwa

i agrotroniki

j. polski, matematyka, informatyka, j. obcy
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Wybrane przedmioty dodatkowe
Kucharz j. polski, matematyka, zajęcia techniczne, j. obcy
Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych j. polski, matematyka, zajęcia techniczne, j. obcy
Mechanik pojazdów samochodowych j. polski, matematyka, zajęcia techniczne, j. obcy
Elektryk j. polski, matematyka, zajęcia techniczne, j. obcy
Mechatronik j. polski, matematyka, zajęcia techniczne , j. obcy
Pracownik obsługi hotelowej j. polski, matematyka, zajęcia techniczne, j. obcy

 

 1. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,
 • zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim   organizowanym przez kuratorów oświaty:

– tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

– tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

– tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  5 punktów;

 • zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

– tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  10 punktów,

– tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  4 punkty,

– tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;

 • zawody wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

– dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

– dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  7 punktów,

– dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –7 punktów,

– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;

 • zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

– dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

– dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –7 punktów,

– dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,

– tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

– tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,

– tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –2 punkty;

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienionych wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

– międzynarodowym – 4 punkty,

– krajowym – 3 punkty,

– wojewódzkim – 2 punkty,

– powiatowym –1 punkt;

 • w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania
  za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów;
 • w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty;

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ośmioklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 • język polski i matematyka :

– celujący –  35 punktów,

– bardzo dobry – 30 punktów,

– dobry – 25 punktów,

– dostateczny – 15 punktów,

– dopuszczający – 10 punktów;

 • języka obcego nowożytnego :

– celujący – 30 punktów,

– bardzo dobry – 25 punktów,

– dobry – 20 punktów,

– dostateczny – 10 punktów,

– dopuszczający – 5 punktów.

 1. Nieodebrane dokumenty osób nie będących uczniami szkoły przechowuje się do 31 sierpnia 2020r. Po tym terminie szkoła dokonuje zniszczenia nieodebranych dokumentów.

– tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  10 punktów

– tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  4 punkty

– tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;

 • zawody wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 

– dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów

– dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  7 punktów

– dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –7 punktów

– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;

 • zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

– dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów

– dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –7 punktów

– dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów

– tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów

– tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

– tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –2 punkty;

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienionych wyżej,  artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

– międzynarodowym – 4 punkty

– krajowym – 3 punkty

– wojewódzkim – 2 punkty

– powiatowym –1 punkt;

 • w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania
  za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów;
 • w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty;
 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ośmioklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 
 • język polski i matematyka

– celujący –  35 punktów, 

– bardzo dobry – 30 punktów, 

– dobry – 25 punktów, 

– dostateczny – 15 punktów, 

– dopuszczający – 10 punktów; 

 • języka obcego nowożytnego

– celujący – 30 punktów, 

– bardzo dobry – 25 punktów, 

– dobry – 20 punktów, 

– dostateczny – 10 punktów, 

– dopuszczający – 5 punktów.

 • Nieodebrane dokumenty osób nie będących uczniami szkoły przechowuje się do 31 sierpnia 2020r. Po tym terminie szkoła dokonuje zniszczenia nieodebranych dokumentów.