ZSRCKP TO SZANSA NA DOBRY ZAWÓD

Nasi absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie.

SEKCJE SPORTOWE

W szkole działa sekcja siatkówki dziewcząt i chłopców, piłki koszykowej, tenisa stołowego, piłki nożnej, szachowa i strzelecka.

NIEZALEŻNOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ

Uczniowie mają możliwość pracy weekendowej zarabiając pierwsze pieniądze usamodzielniają się.

INTERNAT

Szkoła oferuje zakwaterowanie w internacie dla uczniów pozamiejscowych lub z trudną sytuacją mieszkaniową.

NAUKA Z PASJĄ

Uczniowie w ramach warsztatów przeprowadzili renowację zabytkowego ciągnika.

DOBRZE WYPOSAŻONE WARSZTATY

Warsztaty gwarantują uczniom praktyki na nowoczesnym sprzęcie.

KURSY

Szkoła przeprowadza kursy prowadzenia produkcji rolniczej oraz na kombajn, wózek widłowy.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Uczniowie odbywają praktyki w dużych znanych firmach województwa pomorskiego.

WYJAZDY NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE

Uczniowie w ramach projektu POWER VET odbywają praktyki w Niemczech.

 

Doradztwo zawodowe

W dniach 17 i 18 września 2018 r. odbyły się zajęcia z doradcą zawodowym/asystentem EURES i pośrednikiem pracy Młodzieżowego Centrum Kariery (Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gdańsku) pod hasłem: “Bezbłędna rozmowa kwalifikacyjna, życiorys i list motywacyjny drogą do zawodowego sukcesu!”

Zajęcia, które prowadzili Państwo: Rafał Niedźwiecki – pośrednik pracy i Pani Iwona Sabała – doradca zawodowy/asystent EURES cieszyły się dużym zainteresowaniem naszej młodzieży.

Po zakończeniu zajęć każdy z uczniów otrzymał pakiet materiałów pomocnych przy pisaniu listu motywacyjnego, podania oraz CV.

Artykuł ze spotkania znajduje się na stronie: http://www.pomorska.ohp.pl

Dnia 29 maja 2018r.

Naszej młodzieży  została zaprezentowana oferta Europejskich Służb Zatrudnienia EURES, którą przedstawiła uczniom Pani Iwona Sabała, doradca zawodowy – stażysta / asystent EURES reprezentująca Młodzieżowe Centrum Kariery
Polskich Kolejarzy 4
83-000 Pruszcz Gdański
tel.: (58) 305 43 78

Artykuł ze spotkania znajduje się na stronie: www.pomorska.ohp.pl

Poniżej fotografie relacjonujące spotkanie:

 

TARGI PRACY i EDUKACJI

pod nazwą:

Nauka i praca drogą do samorozwoju i sukcesu,

 odbyły się dnia

28 marca 2018r.

 W programie targów były:

 • prezentacje ofert pracy dla młodzieży – w kraju i za granicą
 • warsztaty organizowane przez doradców zawodowych
 • możliwość skorzystania z indywidualnych porad doradcy zawodowego
 • punkt informacyjny pośrednika pracy – konsultacje CV, porady dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej i metod poszukiwania pracy
 • prezentacje firm oraz agencji zatrudnienia
 • prezentacje ofert szkół dla dorosłych

Współorganizatorem targów
było
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gdańsku

A tak wyglądały nasze targi, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży:

 ———————————————————————————————————-

Zajęcia z doradztwa zawodowego
z pośrednikiem pracy panią Dorotą Botkowską dla uczniów dotyczące poruszania się po rynku pracy oraz mowy ciała i kompetencji miękkich

Zdjęcia ze spotkań:

Pani Dorota omawia kompetencje miękkie:

Warsztaty cieszyły się dużym zaangażowaniem:

Prace młodzieży były wspólnie omawiane

Zajęcia cieszyły się dużą frekwencją

Prezentacja efektów ćwiczeń w grupach:

Omawianie cech hotelarza:

Dziękujemy bardzo za owocną pracę!!!Plan działań doradcy zawodowego w roku szkolnym 2017/18

Cel

Zadania

Metody i formy realizacji Oczekiwane rezultaty
 

Określenie potrzeb uczniów w zakresie zawodoznawczym.

 

 

Wstępna diagnoza psychologiczno-pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zakwalifikowanie uczniów do różnych form pomocy i zajęć doradczych.

Zbadanie zapotrzebowania w zakresie działań doradczych.

Analiza programów nauczania poszczególnych przedmiotów. Analiza opinii poradni psychologiczno- pedagogicznych.

Opracowanie indywidualnych planów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Organizacja indywidualnych zajęć doradczych.

Nauczyciele znają potrzeby uczniów, indywidualizują pracę edukacyjno-wychowawczą. Doradca zawodowy/pedagog i wychowawcy kwalifikują uczniów do różnych form wsparcia i pomocy doradczej. Uczniowie dokonują wstępnej samooceny w zakresie posiadanej wiedzy i wyrażają chęć skorzystania z różnych form pomocy doradczej.
 

Informowanie rodziców.

Udostępnienie rodzicom informacji o Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego.

 

Prezentacja głównych celów i zadań doradcy zawodowego.

Zwrócenie uwagi na rolę rodzica w procesie informacyjno-doradczym.

 

Rodzice znają założenia pracy doradczej szkoły na rzecz uczniów.

Rozwijanie wiedzy uczniów na temat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz poznanie  zasad ergonomii pracy.

 

 

Pomoc uczniom w gromadzeniu dokumentacji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz poznanie  zasad ergonomii pracy Lekcje Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz poznanie  zasad ergonomii pracy. Zbieranie informacji o prawach i obowiązkach pracownika oraz pracodawcy, dostosowanie stanowiska pracy zgodnie z wymogami ergonomii pracy dla osób niepełnosprawnych. Uczniowie znają wymogi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz poznanie  zasady ergonomii pracy,  potrafią dopasować swoje stanowisko pracy w danym zawodzie do wymogów ergonomii.
Zapoznanie ze specyfiką pracy w konkretnych zawodach.

Poznanie mechanizmów i przyczyn oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w pracy.

Uczeń zna sytuację na lokalnym rynku pracy
Uświadomienie zależności pomiędzy nieprzestrzeganiem przepisów BHiP i konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków. Przedstawienie przepisów BHP wymaganych w poszczególnych zawodach

 

Uczeń zna wymagania ergonomii pracy potrzebne do wykonywania określonego zawodu
Kształtowanie umiejętności zaprezentowania siebie. Uświadomienie mocnych stron (samoocena). Wzmocnienie poczucia własnej wartości uczniów.  

Właściwe przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Zajęcia z doradcą zawodowym. Godzina wychowawcza Uczeń lepiej rozumie siebie. Prawidłowo postrzega własne zalety
i wady, wyraża własne opinie. Pracuje nad własnym rozwojem.
Nabycie umiejętności autoprezentacji.

Poznanie zasad prowadzenia korespondencji formalnej.

Nabycie umiejętności komunikowania się, załatwiania spraw.

Mówienie o sobie, swoim wyglądzie, zainteresowaniach. – sztuka autoprezentacji (Job interview),

Poznawanie słownictwa odnoszącego się do cech osobowości. Poznawanie słownictwa dotyczącego różnych zawodów. Pisanie formalnej korespondencji

 

Zajęcia z doradcą zawodowym.

Godzina wychowawcza.

Indywidualne konsultacje.

Uczeń posiada umiejętność zaprezentowania się.

Opisuje swój wygląd.

Podaje cechy osobowości.

Nazywa wybrane zawody.

Stosuje zasady pisania korespondencji formalnej podanie, kwestionariusz osobowy.

Prowadzi dialogi np. z przyszłym pracodawcą.

Przygotowanie uczniów do podejmowania działalności gospodarczej. Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu przedsiębiorczości (zagadnienia prawne, jak założyć i prowadzić własną firmę). Analiza dokumentów przepisów prawnych. Zajęcia praktyczne. Uczeń trafnie interpretuje przepisy prawa dotyczące podejmowania działalności gospodarczej.
Przygotowanie do planowania własnego rozwoju zawodowego Zapoznanie z podstawowymi prawami rządzącymi rynkiem pracy:

– rozmowa kwalifikacyjna,

– jak formułować ogłoszenie, jak czytać ogłoszenia o pracy

– wzory pism urzędowych

(redagowanie dokumentów, pisanie CV, list motywacyjny).

Metody słowne.

Zajęcia praktyczne.

Indywidualne konsultacje. Targi Pracy i Edukacji.

Uczeń potrafi przygotować dokumenty niezbędne do poszukiwania pracy oraz przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,

poprawnie interpretuje i formułuje treści ogłoszeń rekrutacyjnych.

Poznanie elementów składowych podania i życiorysu. „Życiorys i podanie” – redagowanie dokumentów aplikacyjnych Metody słowne. Zajęcia praktyczne.

Indywidualne konsultacje.

Zna elementy składowe podania życiorysu. Wie, jakie są zasady stosowania listy motywacyjnego, poprawnie redaguje podanie
i życiorys.
Ukształtowanie umiejętności komunikowania się ucznia z otoczeniem i pracy w zespole Kształcenie umiejętności niezbędnych na współczesnym rynku pracy np. asertywność,

komunikacja interpersonalna, praca w zespole.

Praca w oparciu o materiały multimedialne. Metody podające i eksponujące Uczeń identyfikuje własne umiejętności i prezentuje posiadane predyspozycje zawodowe.
Poznanie problemów związanych ze swobodą przepływu pracowników
w Unii Europejskiej.Wskazanie konsekwencji przyznania polskim obywatelom prawa do pracy w Unii Europejskiej
Prawo Polaków do pracy w na terenie Unii Europejskiej  

Godzina z wychowawcą/doradcą zawodowym

Uczeń: zna problemy związane ze swobodnym przepływem pracowników w krajach Unii Europejskiej.

Zna swoje prawa na terenie UE.

Współpraca z gimnazjami w promowaniu zawodów nauczanych
w ZSRCKP
w Rusocinie
Przedstawienie gimnazjalistom oferty szkół zawodowych ZSRCKP w Rusocinie oraz przybliżenie specyfiki zawodów nauczanych w szkole Targi szkół, dni otwarte gimnazjum,

godzina z wychowawcą/doradcą zawodowym

Uczeń: zna zawody nauczane
w ZSRCKP w Rusocinie

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego współrealizują:   

 • doradca zawodowy w ramach rozmów doradczych (zajęć indywidualnych) oraz godzin wychowawczych i zastępstw (zajęć grupowych) dotyczących m.in.: świadomego wyboru zawodu, aktywnego poszukiwania pracy, radzenia sobie z problemami, technik uczenia się, poznania siebie z wykorzystywaniem testów psychologicznych, testów zainteresowań zawodowych, dostępnej literatury oraz materiałów multimedialnych,
 • pedagog szkolny w ramach udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom powinien rozpoznawać indywidualne problemy i w razie zaistnienia potrzeby kierować ich do doradcy zawodowego,
 • wychowawcy klas prowadząc zajęcia związane z wychowaniem uczniów oraz przygotowaniem ich do dorosłego życia w tym podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych i świadomego planowania kariery zawodowej w ramach godzin wychowawczych,
 • nauczyciele w ramach realizacji podstawy programowej i programów nauczania poszczególnych przedmiotów,
 • wychowawcy internatu/opiekunowie kółek zainteresowań prowadząc zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje uczniów ukierunkowując je pod kątem kreowania przyszłej kariery,
 • samorząd szkolny w ramach realizacji swoich zadań, może zgłaszać zapotrzebowania doradcze wśród uczniów,
 • dyrekcja szkoły organizując zajęcia edukacyjne w szkole oraz imprezy okolicznościowe, które można wzbogacić o elementy poradnictwa zawodowego np.: spotkania z rodzicami, przedstawicielami zakładów pracy, instytucji pośrednictwa zatrudnienia, studentami i przedstawicielami wyższych uczelni,
 • kierownik szkolenia praktycznego organizując praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne (pomoc w nabywaniu kwalifikacji zawodowych: wybór odpowiedniej specjalności, opanowanie umiejętności pracowniczych, tytuły zawodowe),
 • rodzice i opiekunowie uczniów, jako osoby zainteresowane wraz z swoimi dziećmi/podopiecznymi korzystający w razie potrzeby z pomocy doradczej szkolnego doradcy zawodowego,
 • pielęgniarka szkolna prowadząc badania bilansu zdrowia i profilaktykę prozdrowotną uczniów ukierunkowaną na aspekty wymogów zdrowotnych w konkretnym zawodzie,
 • Instytucje współpracujące ze szkołą: organy samorządowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, hotele realizujące praktykę zawodową uczniów, urzędy pracy, instytucje pośrednictwa pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, wyższe uczelnie i inne powołane w tym celu organizacje.

Doradca zawodowy jest koordynatorem prowadzącym poradnictwo indywidualne i grupowe
w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie.

Po zrealizowaniu planu zadań doradca zawodowy sporządza sprawozdanie z realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego za dany rok szkolny. Sprawozdanie jest przedstawione Radzie Pedagogicznej i przekazane do Dyrekcji Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie w celu sporządzenia sprawozdania ogólnego.

Data zatwierdzenia: 13-09-2017r.

Opracował szkolny doradca zawodowy

Spotkania dla młodzieży

z ekspertami
Paniami Dorotą Botkowską – pośrednikiem pracy
i Anną Schindler doradcą
Młodzieżowego Centrum Kariery w Pruszczu Gdańskim
ul. Polskich Kolejarzy 4
83-000 Pruszcz Gdański
tel.: (58) 305 43 78

User comments

User comments

User comments

User comments

Uprzejmie dziękujemy za uczestnictwo!

 


SZKOLENIE
Państwowej Inspekcji Pracy

dla młodzieży

User commentsWykłady na temat bezpiecznej pracy z maszynami rolniczymi

User commentsNajczęstsze przyczyny nieszczęśliwych wypadów

User commentsKodeks pracy

User commentsPrawa i obowiązki pracownika i pracodawcy


Warsztaty w naszej szkole dnia 27 kwietnia 2017r.
zaszczycili swą obecnością uczniowie III klasy
Gimnazjum  w Godziszewie wraz z Panią Wychowawczynią
za co składamy im serdeczne podziękowania

 Poniżej relacje z odbytych warsztatów:
User commentsNasz nauczyciel Pan Zbigniew Dymek oprowadził gości po warsztatach
User commentsOmówił możliwości zdobycia uprawnień do prowadzenia maszyn i pojazdów rolniczych
User commentsOglądany sprzęt rolniczy robił wrażenie na gościach
User comments
Nauczyciel Pan Krzysztof Kamoń omówił naprawę oraz serwisowanie
rozrusznika i akumulatorów w użytkowanych w pojazdach
User commentsPrzedstawił zasadę działania oraz scharakteryzował parametry ich pracy
User comments
Nauczyciel Pan Grzegorz Bednarz zaprezentował pracownię komputerową
z oprogramowaniem projektowym wykorzystywanym na lekcjach
technikum mechatronika
User commentsOmówił możliwości zarobków, jakie może uzyskać absolwent po ukończeniu szkoły
User comments
Następnie goście przeszli na warsztaty z żywienia, gdzie przywitały ich Panie Bogumiła Naczk-Bogatko i Janna Pielecka
User commentsPani Bogusia udzieliła uczniom instruktażu  BHP
User commentsNastępnie zostały przydzielone stanowiska pracy

User comments

User commentsUczniowie omówili technologię wytwarzania naleśników
User commentsProdukty prezentowały się smakowicie!

User comments

User commentsUczniowie klasy IIIB udzielali instruktarzu i wskazówek młodszym kolegom
User comments
Pani wychowawczyni z podziwem i dumą obserwowała pracę wychowanków!
User comments
Kolejnym punktem warsztatów była pracownia hotelarstwa, gdzie gości przywitały
Panie Anna Wrycza i Elżbieta Grabkowska
User commentsOmówiły charakterystykę nauki zawodu w technikum hotelarstwa
User commentsObjaśniły zasady odbywania praktyk zagranicznych i krajowych przez uczniów
User commentsNastępnie gimnazjalistom została zaprezentowana pracownia obsługi konsumenta

User comments

User commentsUczniowie gimnazjum popisali się wiedzą dotyczącą zasad obsługi gości
i znajomością elementów zastawy stołowej

User comments

User comments
Ostatnim punktem warsztatów były zajęcia przy barze!

User comments


Serdeczne podziękowania za liczny udział gimnazjalistów klas III
w warsztatach dnia 11 kwietnia 2017r.
składamy dla Gimnazjum nr 4 w Pruszczu Gdańskim

4
Źródło: http://www.zs4pruszcz.edu.pl/home/szko%C5%82a/gimnazjum-nr-4/

Dziękujemy za uczestnictwo w tegorocznych

TARGACH PRACY i EDUKACJI

pod nazwą:
„Nauka i praca drogą do Twojego sukcesu”,
które odbyły się dnia 04 kwietnia 2017r.
i cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem naszych uczniów:

 

User commentsUser comments

User commentsUser comments

User commentsUser commentsUser comments

 

 

Młodzież konsultowała się indywidualnie oraz grupowo!
W ramach targów zaoferowaliśmy:

prezentacje ofert pracy dla młodzieży – w kraju i za granicą

warsztaty organizowane przez doradców zawodowych

 

możliwość skorzystania z indywidualnych porad doradców zawodowych

punkt informacyjny pośrednika pracy – konsultacje CV, porady dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej i metod poszukiwania pracy

prezentacje firm oraz agencji zatrudnienia

prezentacje ofert szkół dla dorosłych

 ohp

GORĄCE PODZIĘKOWANIA  SKŁADAMY RÓWNIEŻ NASTĘPUJĄCYM WYSTAWCOM:

 Pracodawcy/Agencje zatrudnienia:

 1. Assel Sp. z o.o.
 2. Euro-Party
 3. Grupa Progres
 4. Toolip Hr Sp. z o.o.
 5. Jobhouse Sp. z o.o.

Szkoły:

 1. Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych „Cosinus Plus” w Gdańsku,
  Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus” w Gdańsku
 1. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku,

Instytucje szkoleniowe:

 1. Eur Consulting

Jednostki  PWK OHP:

 1. PPP Pelplin, PPP Tczew
 2. MCK Sztum
 3. OSZ Gdynia

Relacje ze spotkania Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych:

http://rozwoj-edukacji.gdanski.pl/index.php/doradztwo-zawodowe

UWAGA!

TRWA REKRUTACJA NA SZKOLENIE
zawodowe realizowane w oparciu o zasoby Wioski Zawodów Ginących w ECKiW w Roskoszy.

Ochotnicze Hufce Pracy zapraszają osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz osoby uczące się, w wieku 18-25 lat, chcące uzupełnić swoje kwalifikacje w nietypowych i już mało znanych zawodach, atrakcyjnych na rynku pracy.

Zapraszamy uczniów ostatniej klasy ZSZ, uczących się w zawodach: ślusarz, stolarz, murarz/tynkarz/monter zabudowy i robót wykończeniowych, kucharz i zawody pokrewne, krawiec, dekarz oraz absolwentów w/w kierunków, do poszerzenia swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach z zakresu ginących zawodów. Zawody, w których szkolimy:

– ślusarz w zawodzie: kowal, podkuwanie koni, kowalstwo artystyczne

– stolarz w zawodzie: renowacja mebli, kołodziej, bednarz

– murarz/tynkarz/monter zabudowy i robót wykończeniowych w zawodzie: zdun

– kucharz w zawodzie: cukiernik, piekarz wg tradycyjnych receptur, wędliniarz, masarz

– krawiec w zawodzie: tkacz

– dekarz w zawodzie: strzechacz, gonciarz.

Kursy będą realizowane w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Uczestnikom szkolenia zapewniamy nocleg, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu do ośrodka. Planujemy organizację kilku turnusów  kursu, od marca do października 2017 r, a jeden kurs trwa średnio 96 godzin dydaktycznych realizowanych w ciągu 12 dni.

 Zgłoszenia należy dokonać w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gdańsku, Czerwony Dwór 25, tel. (58) 301 80 31, e-mail: ceipm.gdansk@ohp.pl, a.wlasak@ohp.pl, s.bruna@ohp.pl.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą  zapraszamy do kontaktu również poza podstawowym naborem

(po 15.03.17), ponieważ szkolenia będą organizowane cyklicznie.

 

 ZAPROSZENIE !

Doradca zawodowy w imieniu Dyrekcji ZSRCKP w Rusocinie zaprasza zorganizowane grupy klas trzecich młodzieży gimnazjalnej do uczestnictwa w warsztatach pokazowych. 

Propozycje zajęć otwartych w miesiącach
luty – marzec 2017r.:

WARSZTATY Z ŻYWIENIA

TEMAT:
– wariacje naleśnikowe,
– desery

Odpowiedzialne Panie: Basia Chudzik i Bogusia Naczk – Bogatko


WARSZTATY Z HOTELARSTWA

TEMAT1: Prezentacja procedury przyjęcia gościa do hotelu – procedura chcek-in.

TEMAT2: “Czy jest Pan/Pani VIP-em?” – przyjęcie Bardzo Ważnego Gościa do hotelu.

TEMAT3: Rodzaje zastawy stołowej i wzory składania serwetek.

TEMAT4: “Barista w domu” – metody parzenia kawy.

TEMAT5: Stół na różne okazje.

Odpowiedzialne Panie: Ania Wrycza, Ela Grabkowska

TEMAT: Sztuka układania ręczników jako element dekoracyjny w pokoju hotelowym.
Odpowiedzialna: Pani Bożenka Lesiak

 

WARSZTATY NAUKOWO – BADAWCZE:

TEMAT:  „Czy przyczyną śmierci Napoleona I Bonaparte było zatrucie arszenikiem?”
Odpowiedzialna Pani: Irmina Buczek

TEMAT: Nie samą nauką żyje człowiek – czyli jak spędzamy wolny czas w Internacie.
1. Zajęcia sportowe
2. Prezentacja kroniki
3. Zapoznanie się z jadłospisem
4. Prezentacja pokoi
Odpowiedzialna: Pani Bożenka Lesiak

WARSZTATY MECHANICZNE:

TEMAT 1: Obsługa i użytkowanie opryskiwacza ciągnikowego.
Odpowiedzialny: Pan Ryszard Przędziuk

TEMAT 2: Diagnostyka i naprawa alternatora.
Odpowiedzialny: Pan Krzysztof Kamoń

TEMAT 3: Użytkowanie ładowacza chwytakowego.
Odpowiedzialny: Pan Jan Tałałaj

TEMAT 4: Toczenie powierzchni kształtowych.
Odpowiedzialny: Pan Zdzisław Romanowski

 TEMAT 5: Gwintowanie nożem tokarskim.
Odpowiedzialny: Pan Zdzisław Romanowski

 TEMAT 6: Naprawa i regulacja wtryskiwaczy ciągnika.
Odpowiedzialny: Pan Zbigniew Dymek

 TEMAT 7: Diagnostyka komputerowa samochodu osobowego.
Odpowiedzialny: Pan Piotr Chylak

 TEMAT 8: Obsługa i użytkowanie siewnika uniwersalnego.
Odpowiedzialny: Pan Ryszard Przędziuk

TEMAT 9: Obsługa i użytkowanie kombajnu do zbioru ziemniaków.
Odpowiedzialny: Pan Ryszard Przędziuk

TEMAT 9: Użytkowanie pługa zawieszanego,  obracalnego.
Odpowiedzialny: Pan Jan Tałałaj

TEMAT 10: Wymiarowanie wałków. Pomiar twardości.
Odpowiedzialny: Pan Alfred Makowski

TEMAT 11: Diagnostyka i naprawa rozrusznika.
Odpowiedzialny: Pan Krzysztof Kamoń

TEMAT 12: Pomiary układu korbowo-tłokowego.
Odpowiedzialny: Pan Zbigniew Dymek

 

Dnia 20 lutego odwiedzili nas uczniowie
Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach

Po przywitaniu zaprezentowaliśmy gościom praktyczną część nauki zawodu oraz bazę warsztatową ZSRCKP w Rusocinie:

User comments

Zajęcia z diagnozy i naprawy rozrusznika

User comments

Nauczyciel objaśnia specyfikę zawodu mechanika pojazdów samochodowych

User comments

Następnie zaprezentowana została pracownia projektowania komputerowego

User comments

Część uczniów ćwiczyła przy komputerach:

User comments

Kolejnym punktem zwiedzania było stanowisko diagnostyki samochodów i pojazdów rolniczych:

User comments

Młodzież po podzieleniu na grupy ćwiczeniowe została przywitana na warsztatach z żywienia:

User comments

Warsztaty kulinarne po raz kolejny cieszyły się największą popularnością

User comments

Nauczyciel omawia czynności wykonywane przez ucznia

User comments

Nasi uczniowie asystowali podczas zajęć!

 

Zespół Szkół w Łęgowie odwiedził naszą szkołę
w dniu 9 lutego 2017r.

Przedstawiamy zdjęcia z zajęć warsztatowych dla poszczególnych grup:

User comments

User comments

Uczniowie uczestniczyli w grach i zabawach

User comments

Warsztaty z żywienia miały najlepszą frekwencję!

User comments

Było bardzo gwarno i wesoło w czasie zajęć

User comments

Na warsztatach z hotelarstwa prezentowano wzory składania serwetek

User comments

Warsztaty mechaniczne odwiedziła Pani Pedagog

User comments

Opiekunowie dokumentowali zajęcia młodzieży

User comments

Zajęcia z projektowania komputerowego

User comments

Gimnazjaliści pracowali przy komputerach

User comments

Przegląd warsztatów mechanicznych

User comments

Pan Krzysztof Kamoń objaśnia ćwiczenie

User comments

Uczeń demonstruje gimnazjalistom kolejno wykonywane czynności

User comments

Szczegóły diagnostyki i naprawy rozrusznika

User comments

Komentarz nauczyciela dla grupy

User comments

Zwiedzanie bazy praktycznej nauki zawodu

User comments

Przewodnik oprowadza grupę gości

User comments

Pokaz hali diagnostycznej

User commentsOmówienie przez przewodnika stanowiska diagnostyki komputerowej samochodu osobowego

User comments

Dziękujemy za odwiedziny !!!

………………………………………………………………………………………………………..

PROJEKT
“OBUDŹ  SWÓJ  POTENCJAŁ”

ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ SPEŁNIAJĄCĄ PONIŻSZE KRYTERIA:

 • wiek 18-24 lata
 • osoba pozostająca bez zatrudnienia, nieucząca się
 • osoba niezarejestrowana w Urzędzie Pracy
 • mile widziane osoby z niepełnosprawnościami

CO OFERUJEMY?

Indywidualne i kompleksowe podejście do każdego z uczestników, formy pomocy skonstruowane tak, aby pomagać rozwiązywać problemy konkretnej młodej osoby.

 • kurs zawodowy
 • kurs językowy
 • podstawowy kurs komputerowy
 • kurs ECDL (kurs komputerowy kończący się egzaminem i dający możliwość uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych)
 • kurs prawa jazdy kat. B
 • kurs przedsiębiorczości
 • warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty
 • zajęcia z doradcą zawodowym
 • wsparcie psychologiczne
 • staż zawodowy ze stypendium

Dla uczestników projektu:

– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

– ubezpieczenie zdrowotne na czas trwania projektu,

– dofinansowanie dojazdów na zajęcia,

– wyżywienie w dniach trwania zajęć przewidzianych w projekcie,
– refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną,

– stypendia szkoleniowe – jednorazowo w wysokości 997,40 zł (netto) dla każdego uczestnika, który pomyślnie ukończy kurs zawodowy,

– stypendia stażowe w wysokości 997,40 zł (netto) dla każdego uczestnika co miesiąc przez okres trwania stażu (3 miesiące).

Dla pracodawców:

– refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy w związku z odbywanym przez uczestnika stażem.

Projekt obejmuje pakiet szkoleń, które będą się odbywały w Pruszczu Gdańskim oraz trzymiesięczny staż zawodowy (wraz ze stypendium dla stażystów).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z
Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Pruszczu Gdańskim
ul. Polskich Kolejarzy 4
mck.pruszcz@ohp.pl
tel.: (58) 305 43 78

Serdeczne podziękowania

za organizację  TARGÓW EDUKACJI I PRACY pod nazwą.:

„Małymi krokami do wielkiej kariery”,

przeprowadzenie spotkania z młodzieżą
Panu  Maciejowi Leśniakowi z Firmy Jumpcity

dla Dyrekcji Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gdańsku

Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Pruszczu Gdańskim
ul.
Polskich Kolejarzy 4

 w szczególności składamy Paniom:
Sylwii Żochowskiej i Dorocie Botkowskiej!

User comments

20160427_090848

User comments

Targi Edukacji i Pracy

20160427_095028

Uprzejmie dziękujemy Panu Naczelnikowi Wydziału Działań Społecznych
i Środowiskowych i Płatności Bezpośrednich Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa biura powiatowego w Pruszczu Gdańskim

240px-ARiMR_logo

za przeprowadzenie grupowych spotkań informacyjnych w dniu 13-04-2016r dotyczących pomocy świadczonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w podjęciu oraz prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Dziękujemy bardzo Panu Krzysztofowi Koseckiemu Nadinspektorowi Pracy z Państwowej Inspekcji Pracy Oddz. w Malborku za przeprowadzenie spotkań dla młodzieży na temat  „Poznaj swoje prawa w pracy”
w dniach  22 i 23 marca 2016r.

20160322_130209 

User comments

 

W dniach 8-9 marca 2016r. odbyły się spotkania z ekspertami
Młodzieżowego Centrum Kariery w Pruszczu Gdańskim
ul. Polskich Kolejarzy 4
83-000 Pruszcz Gdański
tel.: (58) 305 43 78

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Gdańsku
www.pomorska.ohp.pl

20160309_092510W czasie zajęć młodzież m.in. zobaczyła film na temat budowania kompetencji miękkich.

20160309_092521

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

I. Wstęp

Wraz z rozwojem technologicznym i gospodarczym pojawił się problem dostosowania wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji młodego pokolenia do wymagań rynku pracy. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie podejmuje działania zmierzające do redukcji tego problemu poprzez udzielanie pomocy młodym ludziom wkraczającym na rynek pracy.

Standardy Unii Europejskiej gwarantują dostępność i powszechność usług doradczych dla uczniów na terenie szkoły. Przepisy polskiego prawa zobowiązują placówki oświatowe do systemowego przygotowania uczniów do znalezienia pracy oraz trafnego wyboru kierunku kontynuacji nauki.

Argumentując potrzebę opracowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego należy podkreślić następujące aspekty:

 1. Usytuowanie blisko uczniów profesjonalnej pomocy, zwiększającej skuteczność podejmowanych decyzji edukacyjnych i zawodowych, redukując koszty dojazdu do tego typu placówek;
 2. Minimalizowanie przyszłych kosztów społecznych wynikających z biedy i pauperyzacji społeczeństwa, a w tym bezrobocia wśród młodych ludzi, skutków materialnych i psychologicznych wynikających z niewłaściwego budowania kariery zawodowej;
 3. Opracowanie i wdrożenie systemowych oddziaływań na uczniów w ramach realizacji zajęć planowych programów nauczania w szkole ponadgimnazjalnej oraz uzupełnianie ich dodatkowymi zajęciami grupowymi i indywidualnymi realizowanymi metodami aktywnymi;
 4. Udzielanie uczniom klas kończących doraźnej pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących edukacji i rynku pracy, zgodnie z planowanym wyborem zatrudnienia lub kierunkiem dalszego rozwoju zawodowego;
 5. Działania indywidualne z uczniem w zakresie planowania jego osobistej kariery zawodowej ukierunkowane na zaangażowanie się i aktywne poszukiwanie pracy oparte o kompetencje zawodowe oraz wiarę w swoje umiejętności;
 6. Dostosowanie polskich szkół do zmieniających się wymogów rynku pracy oraz standardów Unii Europejskiej.

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, stwarza uczniowi możliwość zdobycia wiedzy
i umiejętności niezbędnych do odnalezienia swojego miejsca na drodze kariery zawodowej poznania siebie i własnych predyspozycji zawodowych, zasad rządzących rynkiem pracy i edukacji, uzyskania informacji o lokalnym rynku pracy oraz zaplanowania własnej kariery szkolnej i zawodowej.

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego skierowany jest przede wszystkim do uczniów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie, ale również do ich rodziców oraz innych pracowników szkoły.            Obejmuje wszystkie działania wychowawcze szkoły, rodziców i innych osób, grup i instytucji mających na celu przygotowanie młodzieży do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych oraz planowania swej kariery zawodowej. Proces edukacji realizowany w sytuacjach wychowawczych służy kształtowaniu aspiracji życiowych ucznia, kształtuje samoocenę jego możliwości intelektualnych, zainteresowań, zdolności, cech charakteru. Obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami (Radą Pedagogiczną). Ma charakter planowych działań.

II. Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej nakłada obowiązek prowadzenia działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Rozporządzenie określa zadania doradcy, wskazuje, w jaki sposób szkoła powinna wspierać uczniów, wpisując działania w obszar pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Konieczność udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia regulują następujące przepisy:

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 97,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r., Nr 11, poz.114).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532);

Doradztwo zawodowe realizuje działania Statutowe Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie – określa w szczególności:

 Szkoła organizuje wewnątrzszkolne doradztwo w zakresie znalezienia zatrudnienia oraz wyboru kierunku dalszego kształcenia, również współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Pruszczu Gdańskim oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego realizuje następujące cele:
 2. gromadzenie informacji dotyczących rynku pracy;
 3. gromadzenie informacji na temat różnych zawodów;
 4. gromadzenie informacji na temat uczelni wyższych oraz innych instytucji szkolących;
 5. szkolenia z zakresu efektywnego poszukiwania pracy;
 6. pomoc psychologiczną w określaniu własnych predyspozycji zawodowych;
 7. prowadzenie zajęć z zakresu: motywacji, komunikacji interpersonalnej, profilaktyki antystresowej, technik negocjacji, rozwiązywania konfliktów, asertywności itp.;
 8. kształtowanie umiejętności gromadzenia dokumentacji przydatnej podczas poszukiwania pracy.
 9. Realizacja celów odbywa się poprzez:
 10. organizację spotkań z przedstawicielami urzędu pracy i zakładów pracy, wyższych uczelni, ekspertami oraz studentami;
 11. współpracę z instytucjami świadczącymi pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego np. Wojewódzkim oraz Powiatowym Urzędem Pracy;
 12. realizację tematyki związanej z orientacją zawodową na godzinach z wychowawcą klasy i lekcjach innych przedmiotów;
 13. wizualną propagandę;
 14. indywidualne poradnictwo zawodowe.
 15. Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – doradcę zawodowego oraz tworzy biuro karier.

  III. Założenia

 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje:

 ORIENTACJĘ ZAWODOWĄ, która stanowi wszelkie działania wychowawcze nauczycieli, wychowawców, rodziców i innych osób, grup i instytucji mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, jej ważnym elementem jest podejmowanie następujących po sobie decyzji wyboru szkoły, zawodu oraz zatrudnienia.

DORADZTWO ZAWODOWE, które jest świadczeniem pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru szkoły, zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego ucznia i udzielanie mu informacji zawodowych, podawanie instrukcji, sugestii oraz innych wskazówek.

INFORMACJĘ ZAWODOWĄ, którą stanowią zbiory danych potrzebnych uczniowi do podejmowania właściwych decyzji zawodowych związanych z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu kształcenia i rozwoju zawodowego ucznia oraz rodzaju podejmowanych decyzji.

PORADNICTWO ZAWODOWE będące systemowym długofalowym i wieloetapowym działań wychowawczych towarzyszących uczniowi w trakcie jego rozwoju zawodowego. Obejmuje ono całokształt zadań związanych z udzielaniem uczniom niepełnoletnim i osobom dorosłym pomocy przy planowaniu, tworzeniu i rozwoju ich kariery, przynoszącej im satysfakcję i sukces w życiu zawodowym.

             Orientacja zawodowa jest ważnym zadaniem wychowawczym szkoły i jest zawarta w Statucie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie.

Adresatami wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego są: uczniowie, rodzice, wychowawcy, nauczyciele oraz lokalne środowisko. Obejmuje indywidualną i grupową pracę, ma charakter zaplanowanych działań systemowych realizowanych w cyklu kształcenia zawodowego dla poszczególnych zawodów, na przedmiotach ogólnokształcących i zawodowych, lekcjach wychowawczych oraz innych zajęciach pozalekcyjnych i wyjściach pozaszkolnych uczniów.

Wewnątrzszkolny system doradztwa i poradnictwa zawodowego realizowany jest przez nauczycieli wszystkich przedmiotów i typów szkół przy współpracy z doradcą zawodowym.

Diagnozą potrzeb doradczych uczniów, ich analizą, doborem i dostosowaniem podejmowanych działań zajmuje się doradca zawodowy, który w porozumieniu z wychowawcą klasy, rodzicami/opiekunami, dyrekcją, pedagogiem ew. gronem pedagogicznym opracowuje indywidualny program doradczy.

Nauczyciele realizujący elementy doradztwa zawodowego na swoich przedmiotach mogą korzystać z pomocy doradcy zawodowego i konsultować się z nim w razie zaistnienia takiej potrzeby.

IV. Treści programowe:

Treści zawodoznawcze zawarte są w programach nauczania dla konkretnych zawodów i realizowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów w danym cyklu kształcenia:

 l.p. Przedmiot  Tematyka/zagadnienia Klasy Ralizujący    Termin realizacji
 Przedmioty ogólnokształcące: 
1. Język polski – wypowiedź językowa,
– pisanie, redagowanie tekstów szczególnie dotyczących pracy zawodowej.
Uczniowie wszystkich klas Nauczyciele
języka polskiego
Okres nauczania przedmiotu
2. Język angielski -wyrażanie zamierzeń i planów zawodowych na przyszłość,
-opis zaplanowanych czynności na przyszłość,
-poszukiwanie pracy, przeglądanie ofert pracy, rozumienie treści ogłoszeń o pracę,
-sporządzenie pism w sprawach pracy-poznanie popularnych zawodów i związanych z nimi czynności,-poznanie warunków pracy i zatrudnienia,-poznanie słownictwa związanego ze światem zawodów i zatrudnieniem.
Uczniowie wszystkich klas, w których nauczany jest przedmiot Nauczyciele
języka angielskiego
Okres nauczania przedmiotu
3. Język niemiecki -wyrażanie zamierzeń i planów zawodowych na przyszłość,
-opis zaplanowanych czynności na przyszłość,
– poszukiwanie pracy, przeglądanie ofert pracy, rozumienie treści ogłoszeń o pracę,-sporządzenie pism związanych z pracą,
-poznanie popularnych zawodów i związanych z nimi czynności,-poznanie warunków pracy i zatrudnienia,-poznanie słownictwa związanego ze światem zawodów i zatrudnieniem.
Uczniowie wszystkich klas, w których nauczany jest przedmiot Nauczyciele języka niemieckiego Okres nauczania przedmiotu
4. Informatyka -wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych do tworzenia wizji przyszłego życia zawodowego,·         przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,
-przygotowanie dokumentacji seryjnej,
-korzystanie z dostępnych baz danych,
– wyszukiwanie w sieci Internet informacji dotyczących pracy i edukacji,-korzystanie z usług internetowych.
Uczniowie wszystkich klas, w których nauczany jest przedmiot Nauczyciel
informatyki
Okres nauczania przedmiotu
5. Podstawy przedsiębiorczości -człowiek, jako istota przedsiębiorcza (dokonywanie samooceny, motywy aktywności zawodowej człowieka, wyznaczenie celów i zadań, organizacja pracy, itp.),
-etyka w pracy i w biznesie,
-przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej (podejmowanie działalności gospodarczej, etc.),
-człowiek w gospodarce rynkowej (rynek pracy i bezrobocie, prawo pracy, poszukiwanie pracy, dokumentacja związana z poszukiwaniem pracy i podejmowaniem pracy, rozmowa kwalifikacyjna.
Uczniowie wszystkich klas, w których nauczany jest przedmiot Nauczyciele przedmiotu
podstawy
przedsiębiorczości
Okres nauczania przedmiotu
6. Wiedza o społeczeństwie -osiągnięcie motywacji i zdolności do indywidualnej i zbiorowej aktywności społecznej,
-poznanie podstawowych zasad prawa i polskiego systemu prawnego,
-wypełnianie druków urzędowych, sporządzanie pism (CV, podanie),
– administracja publiczna, samorząd terytorialny,·         struktura społeczeństwa,-prawa człowieka,-komunikacja interpersonalna, współpraca.
Uczniowie wszystkich klas, w których nauczany jest przedmiot Nauczyciel przedmiotu wiedza o społeczeństwie Okres nauczania przedmiotu
7. Wychowanie do życia
w rodzinie
-świadomy wybór zawodu,
-planowanie założenia rodziny,-budowanie swej wartości w rodzinie poprzez zaspokajanie potrzeb,-potrzeba zapewnienia materialnego utrzymania rodziny.
Uczniowie
szkoły
Nauczyciel prowadzący zajęcia
w ramach wychowania do życia
w rodzinie
Okres nauczania przedmiotu
8. Religia -wskazywanie wychowankowi możliwości wyboru dróg życiowych,·         przygotowanie do odpowiedniego wyboru drogi życiowej.
-kreowanie własnego szczęścia – praca zawodowa, jako źródło satysfakcji,
-rozwijanie siebie (także zawodowe), etyczne zachowania w pracy,
– „Kim chcę być w przyszłości”– planowanie swojego życia (również zawodowego),
Uczniowie wszystkich klas, w których nauczany jest przedmiot Nauczyciele prowadzący zajęcia religii/etyki Okres nauczania przedmiotu
Przedmioty zawodowe:
8. Podejmowanie
i prowadzenie działalności gospodarczej
-prowadzenie i podejmowanie działalności gospodarczej·         sporządzanie dokumentacji dotyczącej rozliczeń przedsiębiorstwa z pracownikami, Urzędem Skarbowym, składek na ubezpieczenie społeczne,
-pozyskiwanie funduszy na rozwój działalności firmy,
– elementy prawa pracy,
-funkcjonowanie wśród ludzi,-komunikacja społeczna,-radzenie sobie ze stresem,-kompetencje pracownika
Uczniowie klas zasadniczej szkoły zawodowej zawód – ślusarz Nauczyciele przedmiotu Okres nauczania przedmiotu
9.

Działalność gospodarcza w gastronomii

-funkcjonowanie gospodarki rynkowej,
-działalność gospodarcza w gastronomii,
-sporządzanie dokumentacji dotyczącej rozliczeń przedsiębiorstw z pracownikami, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym,
-pozyskiwanie funduszy na działalności firmy.
Uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych, zasadniczej szkoły zawodowej zawód – kucharz Nauczyciele przedmiotu Okres
nauczania przedmiotu
10. Działalność gospodarcza
w branży mechaniczno-rolniczej

-podejmowanie działalności gospodarczej,·         planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,-opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, podatków, itp.-poszukiwanie pracowników i ich adaptacja,-przebieg pracy zawodowej,- elementy prawa pracy,-funkcjonowanie wśród ludzi,-komunikacja społeczna,-radzenie sobie ze stresem,Uczniowie technikum mechanizacji rolnictwa, zasadniczej szkoły zawodowej mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczychNauczyciele przedmiotuOkres
nauczania przedmiotu

11.Marketing usług hotelarskich-plan marketingowy,
-jakość pracy, cena i promocja usług hotelarskich,-aspekty globalizacji,-nowe narzędzia promocji i dystrybucji produktówUczniowie technikum hotelarskiegoNauczyciele przedmiotuOkres
nauczania przedmiotu 12.

Marketing usług hotelarskich

– ergonomia na stanowisku pracy,
-właściwa organizacja stanowiska pracy z komputerem,- poprawne redagowanie pism
w sprawach osobowych,-poprawne redagowanie pism
w sprawach służbowych,
-elementy kultury zawodu
– netykieta.Uczniowie technikum hotelarskiegoNauczyciel przedmiotuOkres
nauczania przedmiotu  Język obcy zawodowy-słownictwo związane z zawodem,·         prowadzenie korespondencji przedsiębiorstwa,- prowadzenie promocji przedsiębiorstwa.Uczniowie technikumNauczyciele przedmiotuOkres
nauczania przedmiotu  Zajęcia pozaszkolne: 13.Wycieczki na wyższe uczelnie, targi edukacyjnePrzybliżenie ofert kształcenia na uczelniach wyższych, szkołach policealnychKlasy maturalneWychowawcy, nauczyciele przedmiotów
zawodowych, doradca
zawodowyOkres nauki 14.Wyjścia do urzędu pracy, targi pracyPrzybliżenie ofert pracyKlasy maturalneWychowawcy, nauczyciele przedmiotów
zawodowych, doradca zawodowyOkres nauki

 Plan działań doradcy zawodowego 
 Cel Zadania Metody i formy realizacji  Oczekiwane rezultaty
Określenie potrzeb uczniów w zakresie zawodoznawczym. Wstępna diagnoza psychologiczno-pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Zakwalifikowanie uczniów do różnych form pomocy i zajęć doradczych.Zbadanie zapotrzebowania w zakresie działań doradczych. Analiza programów nauczania poszczególnych przedmiotów. Analiza opinii poradni psychologiczno- pedagogicznych.Opracowanie indywidualnych planów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Organizacja indywidualnych zajęć doradczych. Nauczyciele znają potrzeby uczniów, indywidualizują pracę edukacyjno-wychowawczą. Doradca zawodowy/pedagog i wychowawcy kwalifikują uczniów do różnych form wsparcia i pomocy doradczej.
Informowanie rodziców Udostępnienie rodzicom informacji o Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego. Prezentacja głównych celów i zadań doradcy zawodowego.Zwrócenie uwagi na rolę rodzica w procesie informacyjno-doradczym. Rodzice znają założenia pracy doradczej szkoły na rzecz uczniów.
Rozwijanie wiedzy uczniów nt. różnych zawodów. Pomoc uczniom w gromadzeniu dokumentacji pracy Lekcje zawodoznawcze:Zbieranie informacji o zawodach dostępnych dla osób niepełnosprawnych.Prezentacja zawodów: wymagane uprawnienia, zaświadczenia, certyfikaty Uczniowie znają różne zawody oraz wymagane predyspozycje
i kwalifikacje niezbędne do ich wykonywania.Uczeń dobrze zna specyfikę zawodu i potrafi dopasować swoje predyspozycje do wymaganego zawodu
Zapoznanie z lokalnym rynkiem pracy, oraz specyfiką pracy w konkretnych zawodachPoznanie mechanizmów bezrobocia Metody aktywnego poszukiwania pracy Uczeń zna sytuację na lokalnym rynku pracy
Uświadomienie zależności pomiędzy stanem zdrowia a wyborem zawodu Przedstawienie przepisów BHP wymaganych w poszczególnych zawodach- spotkanie z pielęgniarką szkolną / lekarzem Uczeń zna wymagania zdrowotne potrzebne do wykonywania określonego zawodu
Kształtowanie umiejętności zaprezentowania siebie. Uświadomienie mocnych stron (samoocena). Wzmocnienie poczucia własnej wartości uczniów. Właściwe przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej. Zajęcia z doradcą zawodowym. Godzina wychowawcza Uczeń lepiej rozumie siebie. Prawidłowo postrzega własne zalety
i wady, wyraża własne opinie. Pracuje nad własnym rozwojem.

Cele

 

Zadania

Metody i formy realizacji  Oczekiwane rezultaty
Nabycie umiejętności autoprezentacji.Poznanie zasad prowadzenia korespondencji formalnej.Nabycie umiejętności komunikowania się, załatwiania spraw. Mówienie o sobie, swoim wyglądzie, zainteresowaniach. – sztuka autoprezentacji (Job interview),Poznawanie słownictwa odnoszącego się do cech osobowości. Poznawanie słownictwa dotyczącego różnych zawodów. Pisanie formalnej korespondencji Zajęcia z doradcą zawodowym.Godzina wychowawcza.Indywidualne konsultacje. Uczeń posiada umiejętność zaprezentowania się.Opisuje swój wygląd.Podaje cechy osobowości.Nazywa wybrane zawody.Stosuje zasady pisania korespondencji formalnej podanie, kwestionariusz osobowy.Prowadzi dialogi np. z przyszłym pracodawcą.
Przygotowanie uczniów do podejmowania działalności gospodarczej. Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu przedsiębiorczości (zagadnienia prawne, jak założyć i prowadzić własną firmę). Analiza dokumentów przepisów prawnych. Zajęcia praktyczne. Uczeń trafnie interpretuje przepisy prawa dotyczące podejmowania działalności gospodarczej.
Przygotowanie do planowania własnego rozwoju zawodowego Zapoznanie z podstawowymi prawami rządzącymi rynkiem pracy:- rozmowa kwalifikacyjna,- jak formułować ogłoszenie, jak czytać ogłoszenia o pracy- wzory pism urzędowych(redagowanie dokumentów, pisanie CV, list motywacyjny). Metody słowne.Zajęcia praktyczne.Indywidualne konsultacje. Uczeń potrafi przygotować dokumenty niezbędne do poszukiwania pracy oraz przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,poprawnie interpretuje i formułuje treści ogłoszeń rekrutacyjnych.
Poznanie elementów składowych podania i życiorysu. „Życiorys i podanie” – redagowanie dokumentów aplikacyjnych Metody słowne. Zajęcia praktyczne.Indywidualne konsultacje. Zna elementy składowe podania życiorysu. Wie, jakie są zasady stosowania listy motywacyjnego, poprawnie redaguje podanie
i życiorys.
Ukształtowanie umiejętności komunikowania się ucznia z otoczeniem i pracy w zespole Kształcenie umiejętności niezbędnych na współczesnym rynku pracy np. asertywność,komunikacja interpersonalna, praca w zespole. Praca w oparciu o materiały multimedialne. Metody podające i eksponujące Uczeń identyfikuje własne umiejętności i prezentuje posiadane predyspozycje zawodowe.
Poznanie problemów związanych ze swobodą przepływu pracowników w UE.Wskazanie konsekwencji przyznania polskim obywatelom prawa do pracy w Unii Prawo Polaków do pracy w na terenie Unii Europejskiej Godzina z wychowawcą/doradcą zawodowym Uczeń: zna problemy związane ze swobodnym przepływem pracowników w krajach Unii Europejskiej.Zna swoje prawa na terenie UE.

 V. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego współrealizują:   

 • doradca zawodowy w ramach rozmów doradczych (zajęć indywidualnych) oraz godzin wychowawczych i zastępstw (zajęć grupowych) dotyczących m.in.: świadomego wyboru zawodu, aktywnego poszukiwania pracy, radzenia sobie z problemami, technik uczenia się, poznania siebie z wykorzystywaniem testów psychologicznych, testów zainteresowań zawodowych, dostępnej literatury oraz materiałów multimedialnych,
 • pedagog szkolny w ramach udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom powinien rozpoznawać indywidualne problemy i w razie zaistnienia potrzeby kierować ich do doradcy zawodowego,
 • wychowawcy klas prowadząc zajęcia związane z wychowaniem uczniów oraz przygotowaniem ich do dorosłego życia w tym podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych i świadomego planowania kariery zawodowej w ramach godzin wychowawczych,
 • nauczyciele w ramach realizacji podstawy programowej i programów nauczania poszczególnych przedmiotów,
 • wychowawcy internatu/opiekunowie kółek zainteresowań prowadząc zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje uczniów ukierunkowując je pod kątem kreowania przyszłej kariery,
 • samorząd szkolny w ramach realizacji swoich zadań, może zgłaszać zapotrzebowania doradcze wśród uczniów,
 • dyrekcja szkoły organizując zajęcia edukacyjne w szkole oraz imprezy okolicznościowe, które można wzbogacić o elementy poradnictwa zawodowego np.: spotkania z rodzicami, przedstawicielami zakładów pracy, instytucji pośrednictwa zatrudnienia, studentami i przedstawicielami wyższych uczelni,
 • kierownik szkolenia praktycznego organizując praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne (pomoc w nabywaniu kwalifikacji zawodowych: wybór odpowiedniej specjalności, opanowanie umiejętności pracowniczych, tytuły zawodowe),
 • rodzice i opiekunowie uczniów, jako osoby zainteresowane wraz z swoimi dziećmi/podopiecznymi korzystający w razie potrzeby z pomocy doradczej szkolnego doradcy zawodowego,
 • pielęgniarka szkolna prowadząc badania bilansu zdrowia i profilaktykę prozdrowotną uczniów ukierunkowaną na aspekty wymogów zdrowotnych w konkretnym zawodzie,
 • Instytucje współpracujące ze szkołą: organy samorządowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, hotele realizujące praktykę zawodową uczniów, urzędy pracy, instytucje pośrednictwa pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, wyższe uczelnie i inne powołane w tym celu organizacje.

VI. Metody

             Nauczyciel realizujący wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego wykorzystuje m.in. następujące metody pracy z uczniem:

 • rozmowy doradcze ukierunkowane na indywidualne problemy uczniów i ich rozwiązanie,
 • podające: pogadanka, opowiadanie, wykład, opis, anegdota, odczyt, objaśnienia,
 • problemowe: wykład problemowy, metody aktywizujące,
 • programowane: z użyciem komputera,
 • eksponujące: pokaz, film, ekspozycja,
 • praktyczne: ćwiczenia indywidualne i grupowe,

Doradca zawodowy jest koordynatorem prowadzącym poradnictwo indywidualne i grupowe w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie.

 VII. Ewaluacja

Ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego odbywa się na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

Po zrealizowaniu planu zadań doradca zawodowy sporządza sprawozdanie z realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego za dany rok szkolny. Sprawozdanie jest przedstawione Radzie Pedagogicznej i przekazane do Dyrekcji Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie w celu sporządzenia sprawozdania ogólnego.

VIII. Korzyści wynikające z funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

Dla indywidualnych odbiorców:

 • ułatwienie uczniom, nauczycielom oraz rodzicom dostępu do informacji zawodowej i edukacyjnej,
 • poszerzenie zawodowych i edukacyjnych perspektyw dzięki motywacji uczniów,
 • podejmowanie przez uczniów świadomych, trafniejszych decyzji edukacyjnych i zawodowych,
 • ułatwienie wejścia na rynek pracy abiturientom ZSRCKP w Rusocinie dzięki poznaniu procedur pozyskiwania i utrzymywania pracy,
 • uświadomienie uczniom konieczności i możliwości dokonywania zmian we wcześniej zaplanowanej karierze zawodowej,
 • zapobieganie bezradności, niepowodzeniom szkolnym, zniechęceniu, porzucaniu szkoły,
  a w przyszłości pracy, jako konsekwencji błędnie dokonanych wyborów życiowych.

Dla szkoły:

 • realizowanie zobowiązań wynikających z zapisów w polskim prawie oświatowym spełniającym wymogi i standardy Unii Europejskiej,
 • zapewnienie systemowych działań orientacyjno-doradczych szkoły i koordynacji ich z zadaniami wynikającymi z programu wychowawczego szkoły,
 • utworzenie na terenie szkoły bazy informacji zawodowej i edukacyjnej oraz zapewnienie jej systematycznej aktualizacji.

Dla innych podmiotów edukacyjnych:

 • uzyskanie przepływu informacji zawodowej sprzyjającego trafnym wyborom uczniów i dostosowaniem programów nauczania do wymogów rynku pracy,
 • uzyskanie przepływu informacji pomiędzy szkołą a instytucjami zamawiającymi podnoszenie kwalifikacji wśród uczniów i absolwentów na kursach w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz uczelniami wyższymi,
 • stabilizacja kadry podejmującej działania z zakresu orientacji zawodowej na terenie szkoły.

Dla państwa i władz lokalnych:

 • zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej konieczności racjonalnego planowania rozwoju zawodowego przez jednostki,
 • podejmowanie przez młode pokolenie właściwych decyzji, aktywnie przeciwdziałających bezrobociu,
 • zapewnienie powszechności i dostępności systemowych usług doradczych zalecanych przez Komisję Unii Europejskiej.

Dla pracodawców:

 • zwiększenie szans znalezienia wykwalifikowanych pracowników, świadomych oczekiwań rynku pracy.

Bibliografia:

 • Rogacz-Paszkowska Anna. Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej. Warszawa: KOWEZiU, 2002
 • Greiner Iwona, Kania Iwona, Kudanowska Ewa, Paszkowska-Rogacz Anna, Tarkowska Małgorzata. Materiały metodyczno – dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów, Warszawa: KOWEZiU, 2006
 • Rogacz-Paszkowska Anna. Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów Unii Europejskiej. Warszawa: KOWEZiU, 2001
 • Sołtysińska Grażyna; Żywiec-Dąbrowska Elżbieta. Moja przyszła praca: materiały metodyczne do pracy z uczniami szkół zawodowych. Warszawa: KOWEZiU, 2003
 • Szkolny doradca zawodowy. Warszawa: KOWEZiU, 2003
 • Bolles Richard Nelson. Spadochron: praktyczny poradnik dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 2000
 • Barret Jim. Testy niezbędne przy wyborze zawodu i kierunku studiów. Warszawa: Wydaw. Amber, 2002
 • Taylor Jeff; Hardy Doug. Jak efektywnie poszukiwać pracy. Karków: Oficyna Ekonomiczna, 2006

Netografia: